Giá nhập không ổn định

Là công ty lớn trực tiếp sản xuất, luôn ổn định số lượng tồn vật tư kể cả có biến động rất mạnh từ nguồn cung từ thế giới vẫn đủ 1 lượng nguyên liệu tối thiểu cho bình ổn giá thị trường.